den Motorsport Club Kayl huet Double Coupe de Letzebuerg gewonnen 1x par Equipe , an am eenzelnen den Dan Kayser den 28 July 2019 zu Alzeng